I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mudiet.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Malwinę Umiastowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M.U. Malwina Umiastowska
 3.  Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
  a. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@mudiet.pl
  b. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 507 026 855;
  c. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.mudiet.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.mudiet.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać Zamówienia, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Usługodawca – Malwina Umiastowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.U. Malwina Umiastowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Filipinki 2, 02-207 Warszawa, NIP 5262185049, REGON 362456656;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Program – odpłatna pojedyncza usługa lub zestaw odpłatnych usług, w szczególności takich jak przygotowanie diety czy programu żywieniowego, konsultacje i/lub porady dietetyczne, oraz inne usługi i czynności zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu. Zakres poszczególnego Programu wskazany jest w jego opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako: ,,Umowa”) wybranego przez Użytkownika Programu lub innej Usługi odpłatnej wskazanej w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Voucher – będący kombinacją znaków dokument w formie elektronicznej (sporządzony w formacie PDF lub innym, zgodnie z informacją w Serwisie) imienny, o wskazanym nominale, który zgodnie z informacją w Serwisie może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za określony Program albo inne Usługi odpłatne lub określony rodzaj lub grupę Usług w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  – urządzenie z dostępem do Internetu,
  – dostęp do poczty elektronicznej,
  – najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  – program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacji prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  a. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności Usługodawcy, Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz dostępnych Programach,
  b. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia;
  c. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
  d. świadczenie Usługi Newsletter,
  e. dodawanie i prezentowanie opinii w ramach postronny blog w Serwisie.
 4. Złożenie Zamówienie jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie każdego z Programów. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 3 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, gdzie prezentowane są artykuły tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 7. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia. Zamówienie Programu lub innej odpłatnej Usługi i odpłacenie jej za pomocą Vouchera, odbywa się na zasadach odrębnych, zgodnie z pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 10. Użytkownik ma możliwość dodania i prezentowania w ramach postronny blog w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 11. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, w tym w szczególności w serwisie Facebok.com, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 13. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. PROGRAMY

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Programy prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Programu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Programu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu Zamówienia wybranego Programu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Programu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 7. Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Usługodawca informuje, że w przypadku Programów w ramach, których usługi świadczone są według indywidualnych wytycznych Konsumenta oraz służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta nie przysługuje.
 9. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Programów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 10. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Program za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Programu po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności, w częstotliwości i terminach wskazanych w opisie danego Programu i z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego punktu.
 11. Użytkownik składający Zamówienie podaje Usługodawcy dane wskazane jako obowiązkowe, w tym w szczególności może zostać poproszony przez Usługodawcę o podanie informacji o swoich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, lub innych informacji niezbędnych w celu realizacji Programu.
 12. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Programu, w tym w szczególności informacje oraz materiały przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail) mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny, oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być przygotowywane według indywidualnych preferencji Użytkownika i oparte są o informacje przekazane Usługodawcy przez Użytkownika, a ich zakres i stopień skonkretyzowania oraz sprecyzowania i trafności zależy od samego Użytkownika. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. Nie zastępuje też osobistej konsultacji ze specjalistą.
 13. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących danych lub informacji kontaktując się z nim e-mailowo lub telefonicznie, na podane w trakcie składania Zamówienia dane. W ten sam sposób Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu umówienia indywidualnej osobistej konsultacji (wizyty), zgodnie z informacjami wskazanymi w opisie danego Programu. Realizacja Zamówienia jest w takim przypadku uzależniona od przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji, zaś termin realizacji Zamówienia nie biegnie do czasu uzyskania przez Usługodawcę brakujących informacji i/lub daty pierwszej wizyty, zgodnie z informacjami w Serwisie.
 14. Termin ważności każdego z Programów wskazany jest w jego opisie na stronach internetowych Serwisu.
 15. Wymiana poszczególnych usług wchodzących w zakres danego Programu jest możliwa w drodze indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.
 16. W przypadku gdy Zamówiony przez Użytkownika Program zawiera konsultacje, Użytkownik, który ustalił już z Usługodawcą termin takiej konsultacji w drodze e-mailowej lub telefonicznej, może zmienić jej termin nie później niż na 32 godziny przed ustalonym terminem konsultacji, ustalając z Usługodawcą e-mailowo nowy termin konsultacji.
 17. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Program. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI. VOUCHER

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Zamówienie Vouchera, który może zostać wykorzystany jako środek płatności za określony Program lub Programy lub inną odpłatną Usługi, funkcjonalność czy grupę lub rodzaj Usług w Serwisie, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.
 2. Do Zamówienia Vouchera stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Zamówienia Programu, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 3. Użytkownik w formularzu Zamówienia Vouchera określa indywidualnie jego parametry, w tym Program, Usługę, grupę lub rodzaj Usług, do których Zamówienia Voucher będzie uprawniał oraz treść jaka będzie się na nim znajdować. Z uwagi na fakt, że każdy Voucher jest imienny, Użytkownik wskazuje imię i nazwisko osoby, którą będzie mogła wykorzystać Voucher, zgodnie z zapisami niniejszego punktu.
 4. Zamówiony przez Użytkownika Voucher przesyłany jest na podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia adres e-mail w terminie 3 Dni roboczych.
 5. Usługodawca jest wyłącznym emitentem Voucherów.
 6. Użytkownik posiadający ważny Voucher może dokonać zapłaty za wskazany na Voucherze Program lub Programy lub inne odpłatne Usługi czy funkcjonalności oferowane w Serwisie, przy czym w przypadku płatności z wykorzystanie Vouchera, Użytkownik dokonuje Zamówienia Programu mailowo lub telefonicznie, zgodnie z dalszymi zapisami niniejszego punktu.
 7. Złożenie Zamówienie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu. W tym celu Użytkownik powinien, co najmniej:
  a. podać w treści wiadomości elektronicznej lub telefonicznie nazwę Programu, który chce Zamówić oraz
  b. podać dane potrzebne do realizacji Usługi, wskazane w Serwisie.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w ppkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę ustnie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 9. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 11. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
 12. W pozostałym zakresie, w szczególności do realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie, stosuje się zapisy pkt. V.
 13. .
 14. Każdy Voucher zawiera określoną na nim datę ważności.
 15. Użytkownik może dokonać zapłaty Voucherem jedynie w okresie jego ważności.
 16. Użytkownik posiadający Voucher może również dokonać płatności nim za inny niż wskazany na Voucherze Program Usługę lub rodzaj bądź grupę Usług, przy czym możliwa jest wyłącznie wymiana na Program lub Usługę w tej samej lub wyższej cenie po uprzedniej dopłacie różnicy w cenie. W celu dokonania wymiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą e-mailowo bądź telefonicznie (na adres lub numer wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu) i uzgadnia z Usługodawcą indywidualnie zasady takiej wymiany.
 17. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 18. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od Umowy w zakresie Zamówienia opłaconego z wykorzystaniem Vouchera, Usługodawca dokonuje Użytkownikowi zwrotu dokonanych płatności na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią Regulaminu Serwisu.
 19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 środki nie są zwracane na Voucher, jak również w formie Vouchera.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  c. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  d. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  e. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Programu jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie usług w ramach danego Programu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  a. naruszać godności ludzkiej;
  b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  c. zawierać treści pornograficznych;
  d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres M. U. Malwina Umiastowska, ul. Filipinki 2, 02-207 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@mudiet.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.